Przedsiębiorstwo Agwo Serwis  realizuje operację „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski poprzez uruchomienie innowacyjnych na obszarze Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego usług apiterapii”

Cele operacji: Rozwijanie działalności przedsiębiorstwa „AGWO-SERWIS” poprzez budowę ekologicznego domku do apiterapii wyposażonego w panele fotowoltaiczne i zakup wyposażenia pasieki pszczelej oraz stworzenie jednego miejsca pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko- Augustowskie.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

–        Liczba podmiotów zaangażowanych w tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR – 1 sztuka

–        Liczba osób z grup defaworyzowanych zatrudnionych w ramach nowoutworzonych miejsc pracy – 1 sztuka

–        Liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1 sztuka

–        Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – 0,25 etatu

 Wartość operacji: 198 879,13 zł, w tym w ramach EFMR 64 550,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Zapytania ofertowe

1. W związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski poprzez uruchomienie innowacyjnych na obszarze Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego usług apiterapii” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” i prowadzoną przez przedsiębiorstwo „AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski procedurą rozeznania rynku, zapraszamy do złożenia ofert na usługę wykonania domku do apiterapii. 

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę cenową proszę dostarczyć osobiście lub drogą mailową w terminie do 4 kwietnia 2023r do godz. 9:00 na adres: Agwo Serwis Wojciech Śliwowski, Zielone Kamedulskie 27, 16-402 Suwałki lub drogą elektroniczną na adres agwoserwis@gmail.com  w temacie wiadomości Zapytanie ofertowe – domek do apiterapii PO RYBY

Data publikacji 20.03.2023


2. W związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski poprzez uruchomienie innowacyjnych na obszarze Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego usług apiterapii” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” i prowadzoną przez przedsiębiorstwo „AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski procedurą rozeznania rynku, zapraszamy do złożenia ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę cenową proszę dostarczyć osobiście lub drogą mailową w terminie do 4 kwietnia 2023r do godz. 9:00 na adres: Agwo Serwis Wojciech Śliwowski, Zielone Kamedulskie 27, 16-402 Suwałki lub drogą elektroniczną na adres agwoserwis@gmail.com  w temacie wiadomości Zapytanie ofertowe – instalacja fotowoltaiczna PO RYBY

Data publikacji 20.03.2023